...
مدیر
دانستنی‌ها

فرهنگ

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

 

حذف اعوجاج نوری تصویر (سایه)

این پست به حذف سایه از تصویر تهیه شده از کتاب آسمانی مسلمانان پرداخته شده است.

مراحل کار در ویدئو آورده شده است.