بینایی ماشین

دانستنی‌ها
بینایی ماشین چيست؟

بينايي ماشين بر پايه پردازش تصوير بنا شده است و سطح بينايي ماشين بالاتر از پردازش تصوير است. اين شاخه از علم سعي در ارائه درکي شبيه درک مغز انسان از تصاوير توسط ماشين دارد (درک معني و محتواي تصاوير). در اين فرايند به استخراج خودکار اطلاعات از تصاوير پرداخته مي شود. اين زمينه يکي از پرکاربردترين شاخه هاي هوش مصنوعي است. در قسمت " نگاه کاربردی " در مورد کاربردهاي اين شاخه جذاب از علم توضيح داده شده است.

زمينه هاي بینایی ماشین:

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
کاليبراسيون دوربين

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
تناظر يابي

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
تصحيح هندسي تصوير

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
آشکارسازي حرکت

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
برازش بيضي

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
تصاوير استريو

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
استخراج پيش زمينه

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
تبديل افکنشي

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
پايدارسازي(تثبيت) ويدئو

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
حرف خواني (OCR)

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
اعمال اعوجاج (ايفکت)

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
بردارهاي حرکت

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
رديابي

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
تشخيص چهره

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
جعل شناسي تصوير

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
پس زمينه

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
تطبيق الگو

.

...
دانستنی‌ها
بینایی ماشین
استخراج مساحت

.