...
مدیر
دانستنی‌ها

ورزش

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

 

امتیازده دارت (۱)

در بخش های قبلی با روش‌های ناحیه‌بندی تصویر آشنا شدیم. در این بخش به یکی از کاربردهای روش‌های پردازش تصویری در ورزش پرداخته شده است(امتیازدهی خودکار).

مراحل کار:ناحیه بندی رنگیریخت شناسیمقدار دهی به همه نواحی

هم اکنون با کلیک به تصویر مقداردار میتوان از سطح خاکستری به راحتی امتیاز پرتاب را تعیین کرد.

 

امتیازده دارت (۲)

در بخش مشابه قبلی با امتیازدهی خودکار یک دارت آشنا شدیم. در آن پست مقداردهی خودکار تنها برای همان دارت و همان فاصله و زاویه دید دوربین طراحی شده بود. هم اکنون در این بخش با استفاده از افکنش بعدنمایی perspective projection از عهده تغییرات مکان و موقعیت دوربین برآمدیم.مراحل کار عبارت است از تهیه یک تصویر مبنا و مرجع،تهیه ضرایب تبدیل افکنشی کالیبراسیون برای موقعیت دارت واقعی، استفاده از روابط کالیبراسیون هم‌صفحه برای یافتن امتیازات هر پرتاب،بنابراین با این روش مستقل از هر دارتی و هر زوایه‌ و فاصله و به راحتی امتیاز پرتاب را تعیین کرد.