...
مدیر
دانستنی‌ها

نگاه کاربردي به پردازش تصوير و بينايي ماشين

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

در اين بخش نگاه کاربردي به بخش ديگري از علم پردازش تصوير، بينايي ماشين و پردازش ويدئو خواهيم داشت :

نجوم و ستاره شناسي:

تحليل تصاوير نجومي، کهکشاني و تصاوير فضايي .

...

تهيه دستگاه هاي خودکار رصد آسمان و ثبت وقايع آسماني مانند تصاوير تلسکوپ هابل .

...

ثبت جزئيات سطح کرات و قمرهاي آن ها.

...

 

هواشناسي

...

دقت و سرعت در پيش بيني آب و هوا، جبهه هاي پرفشار، کم فشار، طوفان ها، گردبادها، گرداب ها و آسمان فعلي شهرها

 

محيط زيست

مطالعه الگوهاي آلودگي هوا روند آب شدن يخ ها و شناسايي ابعاد لکه هاي نفتي درياها.

...

 

زمين شناسي

...

مقايسه کردن سطوح خشکي، تغييرات عوارض زمين، ارتفاع آب درياها در سواحل و درياچه ها

 

معدن

...

 

حس از دور

تشخيص ويژگي هاي سطح کره زمين و پيش بيني تغييرات بيوژئوفيزيک با استفاده از تصاوير هوايي يا ماهواره اي کيفيت بالا و تصاوير چند طيفي

...

 

منابع طبيعي و جنگلداري

شناسايي منابع آب

شناسايي محل هايي که پوشش گياهي آنها (براي مثال جنگل بلوط) از بين رفته است و در حال نابودي است نمونه از تحليل شي مبناي تصاوير ماهواره اي است.

...