...
مدیر
دانستنی‌ها

نگاه کاربردي به پردازش تصوير و بينايي ماشين

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

در اين قسمت نگاه کاربردي به بخش هاي ديگري از علم پردازش تصوير، بينايي ماشين و پردازش ويدئو خواهيم داشت :

تشخيص اشيا

تشخيص يک جسم در يک تصوير حاوي چند جسم .

بازشناسايي نوع يک جسم در تصوير تهيه شده از آن جسم.

...

 

تشخيص چهره (با کاربردهاي فراوان) به روش هاي مختلف.

... ...

 

نهان نگاري و آبنشاني

قرار دادن امضا يا آبنشان در لايه هاي کم ارزش بيتي تصوير براي حفظ حق حاکميتي تصوير و جعل شناسي فعال تصوير

...

 

ارتعاش سنجي فرکانس هاي مختلف از اجسام لرزان مختلف

...

 

روانشناسي

تشخيص حالات احساسي با استفاده از چهره افراد

...

 

سياست

تشخيص حالات احساسي افراد مشهور با استفاده از تصوير چهره آنها

...

 

هنر

تصاوير چند معرضي يا Multiple exposures اين تصاوير بر اساس زمان باز بودن ديافراگرم دوربين تهيه ميشوند و با تغيير زمان در معرض نور قرار گرفتن حسگر دوربين ميتوان به اطلاعات متفاوت تصوير دست يافت. اين کار اطلاعات جالبي را در اختيار قرار ميدهد

...

و صدها کاربرد مختلف و جالب ديگر در حوزه هاي گوناگون مانند تبليغات.