...
مدیر
دانستنی‌ها

نگاه کاربردي به پردازش تصوير و بينايي ماشين

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

در اين بخش نگاه کاربردي به بخش ديگري از علم پردازش تصوير، بينايي ماشين و پردازش ويدئو خواهيم داشت :

شهرسازي

 

اطلاع از توزيع جمعيتي،

 

بررسي نقشه هاي شهري.

...

 

داشتن ديد کلان و گسترده از شهر به منظورهاي مختلف

...

 

اطلاع از سرعت گسترش نواحي شهري

...

 

خدمات شهروندي:

شناسايي افراد با استفاده از چهره و صورت (کاربرد: پيدا کردن گمشدان؛ پروژه اي که در هند به صورت موفق اجرا شد و طي 4 روز 3000 کودک گمشده به خانواده هاشان بازگردانده شدند!).

...