...
مدیر
دانستنی‌ها

بازشناسایی پلاک خودرو

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

بازشناسایی پلاک خودرو

در این کلیپ مراحل آشکارسازی، تصحیخ و بازشناسایی (خواندن) پلاک خودرو نشان داده می‌شوند.