...
مدیر
دانستنی‌ها

پردازش تصویر و راهنمایی و رانندگی

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

پردازش تصویر و راهنمایی و رانندگی

یک کلیپ از مراحل تشخیص خودکار بزرگراه از یک تصویر.