...
مدیر
دانستنی‌ها

تحليل تصوير

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

تحليل تصوير از پرکاربردترين بخش هاي علم پر دازش تصوير است که در ادامه به برخي از کاربردهاي آن اشاره ميشود:

تحليل تصاوير رنگي :

بررسي رنگ شعله به منظور اطلاع از درجه حرارت آن يا کيفيت احتراق و سطح توليد آلاينده‌هاي شعله.

تعيين مواد تشکيل دهنده کاني ها از روش پرتونگاري (کاربرد در زمين شناسي)

 

تعيين حالت بدن و نوع حرکات دست و پا و راه رفتن افراد

...

کاربرد در شناسايي فعاليت انسان و تحليل شيوه حرکت افراد مثلاً ورزشکاران

ترجمه زبان ناشنويان و افراد لال

 

تحليل شکل اجسام

...

 

استخراج اطلاعات ادراکي و تشخيصي

کاربرد فراوان در سامانه هاي مصنوعي هوشمند مانند تفسير، توصيف و طبقه بندي تصوير

 

تحليل تصوير در حوزه هاي ديگر مانند تبديل فوريه و تبديل موجک .

...

براي مثال در تصوير زير حرف فارسي "و" با استفاده از تبديل فوريه در متن ورودي مکانيابي شده است.

... ...

 

تحليل تصاوير عمق که در آن ها شدت روشنايي بر حسب فاصله از دوربين است.

...