...
مدیر
دانستنی‌ها

جعل شناسي و جرم کاوي تصوير

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

جعل تصوير چيست؟

...

به هرگونه دستکاري مغرضانه در تصوير جعل تصوير گفته ميشود معمولا اين کار براي کتمان حقيقت، فريب بيننده و اغراق انجام ميشود.

...

 

جعل شناسي تصوير چيست؟

به هرگونه عمليات بر روي تصوير که به هدف تشخيص اصالت يا جعل تصوير بر روي آن انجام ميشود جعل شناسي يا جرمکاري تصوير گفته ميشود

جرم کاوي يا جعل شناسي تصوير به پردازشهايي گفته ميشود که براي تشخيص دستکاري در تصوير انجام ميشود

...

برخي از روشهاي جعل شناسي تصوير به صورت زير هستند:

 

اطلاعات سايه ها

نداشتن ناحيه مشترک براي مکانهاي احتمالي منبع نور دليلي بر جعلي بودن تصوير است

...

 

اطلاعات نورپردازي و بازتاب آن در چشم ها

...

 

تصحيح اعوجاج هندسي تصاوير

...

 

استفاده از روشهاي تناظريابي

...

 

استفاده از اطلاعات هندسي تصوير

استفاده از ابعاد استاندارد تصوير

استفاده از همگرايي خطوط موازي دنياي واقعي در تصوير

...

کاربردهاي جعل شناسي تصوير

برخي از کاربردهاي اين شاخه از علم پردازش تصوير به شرح زير هستند

قضاوت و دادگاه

اعتبار سنجي مدارک ارائه شده به دادگاه

حقوق

اعمال حق حاکميتي روي تصاوير

نهان نگاري تصوير به روش هاي مختلف با اهداف نظامي- امنيتي.

شرکت هاي بيمه

براي تأييد صحت مدارک ديجيتالي بيمه شدگان جعل شناسي تصوير نقش بسزايي دارد