...
مدیر
دانستنی‌ها

پيش پردازش‌هاي تصوير

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

به دليل گستردگي علم پردازش تصوير ، پيش پردازش هاي اين شاخه از علم هم بخش هاي متنوعي دارد که در اينجا به برخي از آنها اشاره ميشود.

لبه يابي

...

مهمترين بخش يک تصوير که اطلاعات کلي آن را شامل ميشود لبه هاي آن است لبه هاي نواحي هستند که تغيير رنگ يا شدت روشنايي به صورت يکباره و تيز است

لبه يابي به مقاصد مختلفي انجام ميشود که برخي از آنها عبارت از موارد زير هستند:

استخراج جهت لبه،

شناسايي گوشه

شناسايي لکه.

 

حذف تاثيرات بخيه تصوير (ناشي از عدم دقت در قراردادن چند تصوير در کنار هم براي رسيدن به يک تصوير يکپارچه مانند تصاوير گوگل-زمين ).

...

 

تغيير اندازه تصوير، تهيه تصوير جديد از بخشي از يک تصوير ، چرخش آن.

...

 

آستانه گذاري و تبديل تصاوير سطح خاکستري به تصاوير دو سطحي .

...

 

استخراج اجزاي متصل به هم اسناد و تصاوير

...