...
مدیر
دانستنی‌ها

توانمندي هاي ما

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

بهبود تصوير

 

نهان نگاري و آبنشاني

قرار دادن امضا يا آبنشان در لايه هاي کم ارزش بيتي تصوير براي حفظ حق حاکميتي تصوير و جعل شناسي فعال تصوير

...

 

تشخيص چهره

...